Informujemy, że wybarwienia płyt meblowych oraz materiałów stosowanych w meblach tapicerowanych mogą się różnić od rzeczywistych. Uwarunkowane jest to zarówno jakością wykonanej fotografii jak również ustawieniami ekranu, na którym ogladają Państwo nasze produkty.

Na niektóre meble z naszej oferty wymagamy zadatku. Są to meble kategoryzowane jako “NA ZAMÓWIENIE” i nie podlegają zwrotowi. Przede wszystkim są to: meble tapicerowane, meble kuchenne, stoły, krzesła, meble na wymiar klienta lub meble z szerokim wyborem opcji (np. kolor), wykonywane dopiero na indywidualne zlecenie. O takim charakterze wybranego mebla są Państwo informowani podczas składania zamówienia lub podczas jego przetwarzania. Z realizacją zamówienia  takich mebli zawsze czekamy na wpłatę zadatku.

SZYBKIE ZAMAWIANIE

Adres e-mail: Imie i Nazwisko: Numer telefonu lub najlepiej dwa numery: Adres dostawy i do faktury: Dokładne dane zamawianych mebli:

Przeczytałem i zgadzam się na Regulamin
KONSUMENT PONOSI BEZPOŚREDNIE KOSZTU ZWROTU PRODUKTU I MA PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W TERMINIE 14 DNI Z WYŁĄCZENIEM PRODUKTÓW WYKLUCZONYCH.

Regulamin promocji - DARMOWA DOSTAWA

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin promocji „Darmowa Dostawa” określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, o której mowa w Regulaminie sprzedaży wikimeble.pl, zwanych dalej Regulaminami sprzedaży, w okresie objętym promocją „Darmowa Dostawa”.
 2. Organizatorem promocji „Darmowa Dostawa”, zwanej dalej „Promocją”, jest F.P.U.H. WIKI Krzysztof Fras, Dobrydział 18a, 98-400 Wieruszów, REGON 101391270, numer NIP 997-001-37-98, zwana w dalszej części „Organizatorem”.
 3. O ile z treści niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej, słowa użyte w jego treści pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jakie zostało im nadane w treści Regulaminu sprzedaży.
 4. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Klient w rozumieniu Regulaminu sprzedaży, tj. podmiot kupujący od Organizatora Produkt spośród Katalogu Produktów.
 5. Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik Organizatora, podmiot działający na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Promocji oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 2. Warunki Promocji

 1. Promocja obowiązuje od piątku 01-04-2017, od godziny 00:01 – do piątku 16-04-2017, do godziny 23:59 lub do odwołania i obejmuje Produkty dostępne w Katalogu Produktów z wyłączeniem Produktów z indywidualną ceną promocyjną, mebli tapicerowanych, krzeseł, stołów oraz mebli w całości (zmontowanych).
 2. Klient, który w czasie trwania Promocji złoży zamówienie na Produkt lub Produkty w Serwisie Organizatora, działającym pod adresem https://www.wikimeble.pl, otrzyma ten Produkt lub Produkty na koszt Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej z Organizatorem lub wyspecjalizowanym transportem Organizatora.
 3. Warunkiem otrzymania przez Klienta Produktu lub Produktów na koszt Organizatora jest złożenie zamówienia w Serwisie Organizatora na Produkt lub Produkty, których łączna wartość wynosi co najmniej 500,00zł netto.
 4. Promocja dotyczy zamówień złożonych w Serwisie Organizatora poprzez “Koszyk”, który umożliwia wprowadzenie kodu promocyjnego.
 5. Promocja dotyczy zamówień złożonych w Serwisie Organizatora z dowolną formą płatności i obejmuje wyłącznie pokrycie przez Organizatora kosztów dostawy Produktów do Klienta.
 6. Promocja nie obejmuje dodatkowych opłat wynikających z wybranej formy płatności. Informacja o dodatkowych opłatach widoczna będzie podczas składania zamówienia przez Klienta.
 7. W okresie trwania Promocji Klient uprawniony jest do złożenia dowolnej liczby zamówień.
 8. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu lub Produktów do Organizatora.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora dotyczącymi rabatów, Produktów w indywidualnej promocji  oraz kosztów dostawy Produktów.

 

§ 3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Klient może zgłaszać do Organizatora w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu: https://www.wikimeble.pl/return-add lub na adres biuro@wikimeble.pl.
 2. W treści reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis przyczyny składania reklamacji.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: https://www.wikimeble.pl/regulamin_promocji_darmowa_dostawa,
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminów sprzedaży.
 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), przy czym zmiany te nie będą wiążące dla Klientów którzy złożyli zamówienie spełniające warunki Promocji przed dokonaniem zmiany postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017 r.

 

Aby skorzystać z promocji w wyznaczonym okresie jej trwania, nalerzy wpisać kod promocji: 9999, w polu “wpisz kod z kuponu” i kliknąć przycisk “Zatwierdź”, podczas procesu zamawiania – jak zostało to pokazane poniżej.